Vinnuslys

Spítalakross - Vinnuslys

Atvinnurekendum ber að tilkynna um öll slys þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í a.m.k. einn dag auk dagsins sem slysið varð.

Tilkynna vinnuslys rafrænt


 Eyðublað til að tilkynna vinnuslys

 

Slys, þar sem líkur eru á að starfsmaður hafi orðið fyrir langvinnu eða varanlegu heilsutjóni, skal tilkynna Vinnueftirlitinu eigi síðar en innan sólarhrings svo að vettvangsrannsókn geti farið fram. Slysin skulu auk þess tilkynnt Vinnueftirlitinu skriflega innan viku á sérstöku eyðublaði.

Atvinnurekandi skal án ástæðulausrar tafar tilkynna Vinnueftirlitinu öll slys þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í einn dag eða fleiri, auk þess dags þegar slysið varð. 

Þeir aðilar sem starfa að vinnuvernd innan fyrirtækja, þar með taldir viðurkenndir þjónustuaðilar, skulu fá afhend afrit af tilkynningunni. 

Hægt er að fara á vef vinnuslysaskrárinnar en þar má fá upplýsingar um staðtölur vinnuslysa beint úr slysagrunninum og nálgast eyðublað til að tilkynna um vinnuslys. Vinnueftirlitið hefur hannað hjálpargögn fyrir skráningu vinnuslysa og óhappa innan fyrirtækja.

Nánari upplýsingar um hjálpargögnin eða vinnuslysaskrá veitir: vinnueftirlit@ver.is

Vinnueftirlitið, þeir aðilar sem starfa að vinnuvernd innan fyrirtækja (sbr. 46/1980, 4.–6. gr.), öryggistrúnaðarmenn, öryggisverðir og viðurkenndir þjónustuaðilar sem vinna fyrir atvinnurekanda (46/1980, 66. gr. a) skulu hafa aðgang að slysa- og óhappaskrá vinnustaða. Atvinnurekandi, og þeir aðilar sem taldir eru upp hér að framan, skulu fara með persónuupplýsingar úr slysa- og óhappaskrá sem trúnaðarmál.  

Tilkynning atvinnusjúkdóms eða atvinnutengds sjúkdóms

Læknir sem kemst að því eða fær grun um að starfsmaður eða hópur starfsmanna hafi atvinnusjúkdóm, atvinnutengdan sjúkdóm eða hafi orðið fyrir öðrum skaðlegum áhrifum vegna starfa sinna, skal án ástæðulausrar tafar tilkynna það til Vinnueftirlitsins.

Hægt er að senda inn tilkynningar í gegnum Sögu kerfið, númer rafræns eyðublaðs er 225.

Úr Vinnuverndarlögunum nr. 46/1980

80. grein
Atvinnurekandi skal tilkynna Vinnueftirlitinu án ástæðulauss dráttar og eigi síðar en innan sólarhrings um öll slys eða óhöpp þar sem vera kann að hvers konar hættuleg efni eða efnavörur geti valdið mengun. Skal atvinnurekandi veita upplýsingar um aðstæður á slysstað, um hvers konar efni er að ræða og hvaða ráðstafana gripið hefur verið til eftir því sem frekast er unnt.  
Atvinnurekandi skal upplýsa þá starfsmenn sem er hætta búin eða fulltrúa þeirra án tafar um öll slys eða óhöpp þar sem vera kann að hættuleg efni og efnavörur geti valdið mengun. Vinnueftirlitið skal tilkynna Umhverfisstofnun um tilvik þar sem hætta er á að mengunin dreifist út fyrir vinnustaðinn.