Fréttir

Skráning og tilkynning slysa og óhappa

5.3.2009

Skráning og tilkynning slysa og óhappa

Vinnueftirlitið, þeir aðilar sem starfa að vinnuvernd innan fyrirtækja (sbr. 46/1980, 4.?6. gr.), öryggistrúnaðarmenn, öryggisverðir og viðurkenndir þjónustuaðilar sem vinna fyrir atvinnurekanda (46/1980, 66. gr. a) skulu hafa aðgang að slysa- og óhappaskrá vinnustaða. Atvinnurekandi, og þeir aðilar sem taldir eru upp hér að framan, skulu fara með persónuupplýsingar úr slysa- og óhappaskrá sem trúnaðarmál. 
      Atvinnurekandi skal án ástæðulausrar tafar tilkynna Vinnueftirlitinu öll slys þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær í einn eða fleiri dag, auk þess dags þegar slysið varð. Slys þar sem líkur eru á að starfsmaður hafi orðið fyrir langvinnu eða varanlegu heilsutjóni skal tilkynna Vinnueftirlitinu eigi síðar en innan sólarhrings (46/1980, 79.gr.). Tilkynningin skal berast Vinnueftirlitinu skriflega innan viku. Þeir aðilar sem starfa að vinnuvernd innan fyrirtækja, þar með taldir viðurkenndir þjónustuaðilar, skulu fá afhend afrit af tilkynningunni. Eyðublöð vegna tilkynninga slysa má finna á heimasíðu Vinnueftirlitsins
     Læknir sem kemst að því eða fær grun um að starfsmaður eða hópur starfsmanna hafi atvinnusjúkdóm, atvinnutengdan sjúkdóm eða hafi orðið fyrir öðrum skaðlegum áhrifum vegna starfa sinna, skal án ástæðulausrar tafar tilkynna það til Vinnueftirlitsins.

80. gr.
Atvinnurekandi skal tilkynna Vinnueftirlitinu án ástæðulauss dráttar og eigi síðar en innan sólarhrings um öll slys eða óhöpp þar sem vera kann að hvers konar hættuleg efni eða efnavörur geti valdið mengun. Skal atvinnurekandi veita upplýsingar um aðstæður á slysstað, um hvers konar efni er að ræða og hvaða ráðstafana gripið hefur verið til eftir því sem frekast er unnt. 
     Atvinnurekandi skal upplýsa þá starfsmenn sem er hætta búin eða fulltrúa þeirra án tafar um öll slys eða óhöpp þar sem vera kann að hættuleg efni og efnavörur geti valdið mengun. 
     Vinnueftirlitið skal tilkynna Umhverfisstofnun um tilvik þar sem hætta er á að mengunin dreifist út fyrir vinnustaðinn.